نیروگاه

این بخش شامل احداث نیروگاه های برق برای تولید برق به روش های مختلف در راستای رسیدن به اهداف شرکت است.