شبکه آب و فاضلاب

 

این بخش شامل انجام عملیات پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب ، خطوط انتقال فاضلاب ،شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال آب و فاضلاب و نظایر آن است.