تصفیه خانه

این بخش شامل سالم سازی ، تلمبه خانه ها ، خطوط انتقال ، مخازن ، شبکه های توزیع ، تاسیسات و متعلقات مرتبط ، ارتقاء ظرفیت و فرایند ،  استفاده مجدد از پساب ، کانالهای اصلی و فرعی جمع آوری و نظایر آن است.