ایستگاه پمپاژ

 

این بخش شامل  سازه های مربوط به تاسیسات آبرسانی ،   تونل ها ، كانال ها ، كالورت ها و ساير سازه هاي انتقال آب ، سازه های مربوط به تاسیسات فاضلاب ،   تونل ها ، كانال ها ، كالورت ها و ساير سازه هاي انتقال فاضلاب است.